انجمن متخصصين كودكان اصفهان

انجمن متخصصين كودكان اصفهان

وضعيت: 
در حال سرويس‌دهي
تاريخ بهره‌برداري: 
2015
توضيحات: 

سايت اختصاصي انجمن متخصصين كودكان اصفهان

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS3
jquery
Drupal
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Illustrator CS5
Adobe Photoshop CS5
Microsoft Expression Web
Chalipa