توسعه‌گر ساختمان مهر

توسعه‌گر ساختمان مهر

وضعيت: 
بازطراحي
تاريخ بهره‌برداري: 
2010
تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
Flash
joomla
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Axialis Iconworkshop
Microsoft SharePoint Designer 2007
Swish Max
واژگان مرتبط: