جشنواره ملي طنز اينترنتي

جشنواره طنز اينترنتي

وضعيت: 
منقضي شده
تاريخ بهره‌برداري: 
2007
توضيحات: 

برنامه‌نويسي‌هاي لازم جهت اين پروژه، توسط آقاي مهندس محسن نصر اصفهاني صورت گرفته است.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
ASP.net
SQL Server
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Axialis Iconworkshop
Corel Draw
Microsoft FrontPage 2003
Kelk 2000