همايش بين‌المللي فضاي مجازي پاك

همايش بين‌المللي فضاي مجازي پاك

وضعيت: 
بازطراحي
تاريخ بهره‌برداري: 
2015
توضيحات: 

طراحي و پياده‌سازي سايت اولين همايش بين‌المللي فضاي مجازي پاك

اين سايت براي سال دوم به بعد، توسط شركت‌هاي ثالث بازطراحي گرديده است.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS3
jquery
Drupal
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web
Chalipa