پوشش پلاست اميركبير

پوشش پلاست اميركبير

توضيحات: 

پاكت نامه كارگاه توليدي پرس پلاستيك اميركبير (پوشش پلاست)

رنگ‌بندي: 
Orange
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Chalipa
واژگان مرتبط: