شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

شهر رمضان

توضيحات: 

خطاطي آيه شريفه‌ي «شهر رمضان الذي انزل فيه القران» با خط ثلث

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Black
ابزارهاي مورد استفاده: 
Kelk 2000
واژگان مرتبط: