صنايع سفال توس

سفال توس

سفارش دهنده: 
توضيحات: 

كارت ويزيت صنايع سفال توس

عكس: علي نيك‌آيين

ابعاد: 
Visit Standard (84mm x 48mm)
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Chalipa
واژگان مرتبط: