اني احب الصلاه

اني احب الصلاه

توضيحات: 

كارت دعوت مراسم محرم تحت عنوان اني احب الصلاه، من نماز را دوست دارم.

رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Mir Emad (Maryam Soft)