نشريه‌ي دانشجويي زوم

نشريه‌ي دانشجويي زوم - شماره 5

توضيحات: 

طرح جلد نشريه دانشجويي زوم، كانون دانشجويي جوان دانشگاه آزاد اسلامي دولت‌آباد

ابعاد: 
A5 (P)
رنگ‌بندي: 
Black
Red
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000