لوگوي همايش توليد و توسعه نرم‌افزار، چالش‌ها و راهكارها

همايش توليد و توسعه نرم‌افزار

توضيحات: 

لوگوي طراحي شده جهت اولين همايش توليد و توسعه نرم‌افزار، چالش‌ها و راهكارها

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Black
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000