لوگوي اولين جشنواره ملي طنز اينترنتي

وب طنز

توضيحات: 

ايده اوليه اين لوگو توسط يكي از اعضاء مطرح گرديد. پياده‌سازي و اجراي آن توسط آقاي علي نيك‌آيين صورت گرفته است.

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Black
Green
Orange
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS