لوگوي نشريه دانشجويي ترفند
گروه كامپيوتر دانشگاه خوراسگان
مجموعه مقالات گروه كامپيوتر
پوستر همايش توليد و توسعه نرم‌افزار، چالش‌ها و راهكارها
فراخوان مقاله همايش توليد و توسعه نرم‌افزار
همايش تازه‌هاي كامپيوتر
نشريه‌ي دانشجويي آنلاين