فراخوان مقاله همايش توليد و توسعه نرم‌افزار

فراخوان مقاله همايش توليد و توسعه نرم‌افزار

توضيحات: 

پوسترهاي طراحي شده جهت فراخوان مقالات، اولين همايش توليد و توسعه‌ي نرم‌افزار، چالش‌ها و راهكارها.
پوستر شماره يك (طرح حلزون)، به عنوان پوستر نهايي چاپ گرديده است.

ابعاد: 
35cm x 50cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000