گروه كامپيوتر دانشگاه خوراسگان

گروه كامپيوتر دانشگاه خوراسگان

توضيحات: 

استندهاي نمايشگاهي گروه كامپيوتر دانشگاه خوراسگان

ابعاد: 
90cm x 200cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS